• Privacybeleid

  Over ons privacybeleid
  Madelon van der Avoort - illustratie geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Madelon van der Avoort - illustratie. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 10/10/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

  Over de gegevensverwerking
  Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 • Webwinkelsoftware

  Shopify
  Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

 • Webhosting

  Yourhosting
  Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Yourhosting. Yourhosting verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Yourhosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Yourhosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 • E-mail en mailinglijsten

  Shopify
  Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Shopify. Shopify zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door Shopify beveiligd opgeslagen. Shopify maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Shopify behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.


  Yourhosting

  Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Yourhosting. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Yourhosting heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

 • Payment processors

  Mollie
  Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 • Verzenden en logistiek

  PostNL
  Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 • Facturatie en boekhouden

  Zijspan Accountants 
  Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Zijspan Accountants. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Zijspan Accountants is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Zijspan Accountants gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 • Doel van de gegevensverwerking

  Algemeen doel van de verwerking
  Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

  Automatisch verzamelde gegevens
  Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


  Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
  In voorkomende gevallen kan Madelon van der Avoort - illustratie op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


  Bewaartermijnen

  Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 • Uw rechten

  Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

  Inzagerecht
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


  Rectificatierecht
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

   

  Recht op beperking van de verwerking
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


  Recht op overdraagbaarheid
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


  Recht van bezwaar en overige rechten
  U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Madelon van der Avoort - illustratie. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 • Wijzigingen in het privacybeleid

  Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 • Contactgegevens

  Madelon van der Avoort - illustratie
  Acaciasingel 32, 5213 VB 's-Hertogenbosch, Nederland
  info@madelonvanderavoort.com

  Contactpersoon voor privacyzaken
  Madelon van der Avoort

 • Privacy Policy

  About our privacy policy
  Madelon van der Avoort - illustration cares about your privacy. We therefore only process data that we need for (improving) our services and handle the information we have collected about you and your use of our services with care. We never make your data available to third parties for commercial purposes. This privacy policy applies to the use of the website and the services provided by Madelon van der Avoort - illustration. The effective date for the validity of these conditions is 10/10/2019, with the publication of a new version the validity of all previous versions expires. This privacy policy describes what information about you is collected by us, what this information is used for and with whom and under what conditions this information may be shared with third parties. We also explain to you how we store your data and how we protect your data against misuse and what rights you have with regard to the personal data you provide to us. If you have any questions about our privacy policy, please contact our contact person for privacy issues, you will find the contact details at the end of our privacy policy.


  About the data processing

  Below you can read how we process your data, where we store it (or have it stored), which security techniques we use and for whom the data is available.

 • Web store software

  Shopify
  Our web store has been developed with Shopify software. Personal data that you make available to us for the purposes of our services is shared with this party. Shopify has access to your data to offer us (technical) support, they will never use your data for any other purpose. Shopify is required to take appropriate security measures based on the agreement we have concluded with them. These security measures consist of the application of SSL encryption and a strong password policy. Shopify uses cookies to collect technical information regarding your use of the software, no personal data is collected and / or stored. Shopify reserves the right to share collected data within its own group to further improve services.

 • Webhosting

  Your hosting
  We purchase web hosting and e-mail services from Yourhosting. Yourhosting processes personal data on our behalf and does not use your data for its own purposes. However, this party can collect metadata about the use of the services. These are not personal data. Yourhosting has taken appropriate technical and organizational measures to prevent the loss and unauthorized use of your personal data. Your hosting is required to maintain confidentiality on the basis of the agreement.

 • Email and mailing lists

  Shopify
  We send our e-mail newsletters with Shopify. Shopify will never use your name and e-mail address for its own purposes. At the bottom of every e-mail that has been automatically sent through our website you will see the "unsubscribe" link. You will then no longer receive our newsletter. Your personal data is stored securely by Shopify. Shopify uses cookies and other internet technologies that provide insight into whether e-mails are opened and read. Shopify reserves the right to use your data to further improve the service and, within that context, to share information with third parties.


  Your hosting

  We use the services of Yourhosting for our regular business e-mail traffic. This party has taken appropriate technical and organizational measures to prevent misuse, loss and corruption of your and our data as much as possible. Yourhosting has no access to our mailbox and we treat all our email traffic confidentially.

 • Payment processors

  Mollie
  We use the Mollie platform to handle (part of) the payments in our web store. Mollie processes your name, address and place of residence information and your payment details such as your bank account or credit card number. Mollie has taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data. Mollie reserves the right to use your data to further improve the service and to share (anonymous) data with third parties in that context. All the above-mentioned safeguards with regard to the protection of your personal data also apply to the parts of Mollie's services for which they engage third parties. Mollie does not store your data any longer than is permitted by law.

 • Shipping and logistics

  PostNL
  If you place an order with us, it is our job to have your package delivered to you. We use the services of PostNL for the delivery. It is therefore necessary that we share your name, address and city details with PostNL. PostNL uses this information only for the performance of the agreement. In the event that PostNL engages subcontractors, PostNL also makes your data available to these parties.

 • Invoicing and accounting

  Zijspan Accountants
  We use the services of Zijspan Accountants to keep track of our administration and accounting. We share your name, address and place of residence details and details regarding your order. This data is used for administering sales invoices. Your personal data is sent and stored protected. Zijspan Accountants is required to maintain confidentiality and will treat your details confidentially. Zijspan Accountants does not use your personal data for purposes other than those described above.

 • Purpose of data processing

  General purpose of the processing
  We use your data solely for the purpose of our services. This means that the purpose of the processing is always directly related to the assignment that you provide. We do not use your data for (targeted) marketing. If you share data with us and we use this data to contact you at a later date - unlike at your request - we will ask you for explicit permission. Your data will not be shared with third parties, other than to meet accounting and other administrative obligations. These third parties are all held to confidentiality on the basis of the agreement between them and us or an oath or legal obligation.

  Automatically collected data
  Data that is automatically collected by our website is processed with the aim of further improving our services. This data (for example your IP address, web browser and operating system) is not personal data.


  Cooperation with tax and criminal investigations
  In appropriate cases, Madelon van der Avoort - illustration can be held on the basis of a legal obligation to share your data in connection with fiscal or criminal investigation by the government. In such a case we are forced to share your data, but we will oppose this within the possibilities that the law offers us.


  Retention periods
  We keep your data for as long as you are a client of ours. This means that we keep your customer profile until you indicate that you no longer wish to use our services. If you indicate this to us, we will also regard this as a forget request. Based on applicable administrative obligations, we must keep invoices with your (personal) data, so we will keep this data for as long as the applicable period runs. However, employees no longer have access to your client profile and documents that we have produced as a result of your assignment.

 • Your rights

  On the basis of the applicable Dutch and European legislation, you as a data subject have certain rights with regard to the personal data processed by or on behalf of us. We explain below what these rights are and how you can invoke these rights. In principle, in order to prevent abuse, we will only send copies and copies of your data to your e-mail address already known to us. In the event that you wish to receive the data at a different e-mail address or, for example, by post, we will ask you to identify yourself. We keep records of settled requests, in the case of a forget request we administer anonymized data. You will receive all copies and copies of data in the machine-readable data format that we use within our systems. You have the right to submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority at any time if you suspect that we are using your personal data in the wrong way.


  Right of inspection
  You always have the right to view the data that we (have) process and that relate to your person or that can be traced to that. You can make a request to that effect to our contact person for privacy matters. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a copy of all data with an overview of the processors who have this data at the e-mail address known to us, stating the category under which we have stored this data.


  Rectification right
  You always have the right to have the data that we (or have it processed) that relate to your person or that can be traced to that change. You can make a request to that effect to our contact person for privacy matters. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a confirmation at the e-mail address known to us that the information has been changed.

   

  Right to limit processing
  You always have the right to limit the data that we (have) process that relate to or can be traced to your person. You can make a request to that effect to our contact person for privacy matters. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a confirmation at the e-mail address known to us that the information until you remove the restriction will no longer be processed.

   

  Right to transferability
  You always have the right to have the data that we (or have it processed) that relate to your person or that can be traced to that data carried out by another party. You can make a request to that effect to our contact person for privacy matters. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you copies or copies of all data about you that we have processed or that have been processed on our behalf by other processors or third parties at the e-mail address known to us. In all likelihood, in such a case, we can no longer continue to provide services, because the secure linking of data files can then no longer be guaranteed.


  Right of objection and other rights
  In appropriate cases you have the right to object to the processing of your personal data by or on behalf of Madelon van der Avoort - illustration. If you object, we will immediately cease data processing pending the handling of your objection. If your objection is justified, we will make copies and / or copies of data that we process or have processed processed available to you and then permanently cease processing. You also have the right not to be subject to automated individual decision-making or profiling. We do not process your data in such a way that this right applies. If you believe that this is the case, please contact our contact person for privacy matters.

 • Changes to the privacy policy

  We reserve the right to change our privacy policy at any time. However, you will always find the most recent version on this page. If the new privacy policy has consequences for the way in which we process already collected data with regard to you, we will inform you of this by e-mail.

 • Contact details

  Madelon van der Avoort - illustration
  Acaciasingel 32, 5213 VB 's-Hertogenbosch, the Netherlands
  info@madelonvanderavoort.com 


  Contact person for privacy issues

  Madelon van der Avoort